Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. március 02. | Ma Lujza napja van.

Polgármester


Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 109-110.

Telefon: 77/523-101

E-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu
A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg.


A polgármester főbb feladatai a Közös Önkormányzati Hivatal (továbiakban: KÖH) működésével kapcsolatban:

-a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével,

-a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

-dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

-a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,

-saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,

- a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,

-összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,

-A polgármester egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében.


A polgármester saját feladatai:

- közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő munkáját,

- közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét,

- a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal,

- kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás:

 a munkáltatói jogköre gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása,

-Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész.


Polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatai:

-engedélyezi a város címerének  felhasználását,

-engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,  

-dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  nyilvánításáról,

-az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi jogosítványait gyakorolja,

-az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,

-jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, bérleti szerződések  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések megkötésére,

-dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig,

-jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési többletköltséget nem eredményez,

-normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt,

-átmeneti segélyt biztosít,

-az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,

-krízishelyzet esetén (pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség stb.) kivételes méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg,

-közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,

-dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,

-ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,

-ellátja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört,

-a helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott szervezetek útján,

-jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni,

-jogosult a behajthatatlan követelés  törlésére a mindenkori  költségvetési törvényben meghatározott  értékhatárig.

A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve mellett „h” jelzéssel kiadmányoz.


Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 109-110.

Telefon: 77/523-101

E-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu
A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg.


A polgármester főbb feladatai a Közös Önkormányzati Hivatal (továbiakban: KÖH) működésével kapcsolatban:

-a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével,

-a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

-dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

-a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,

-saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,

- a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,

-összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,

-A polgármester egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében.


A polgármester saját feladatai:

- közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő munkáját,

- közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét,

- a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal,

- kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás:

 a munkáltatói jogköre gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása,

-Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész.


Polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatai:

-engedélyezi a város címerének  felhasználását,

-engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,  

-dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  nyilvánításáról,

-az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi jogosítványait gyakorolja,

-az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,

-jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, bérleti szerződések  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések megkötésére,

-dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig,

-jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési többletköltséget nem eredményez,

-normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt,

-átmeneti segélyt biztosít,

-az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,

-krízishelyzet esetén (pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség stb.) kivételes méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg,

-közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,

-dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,

-ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,

-ellátja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört,

-a helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott szervezetek útján,

-jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni,

-jogosult a behajthatatlan követelés  törlésére a mindenkori  költségvetési törvényben meghatározott  értékhatárig.

A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve mellett „h” jelzéssel kiadmányoz.