Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. május 31. | Ma Angéla és Petronella napja van.

Pályázati kiírás - Piaccsarnok határozott időre szóló visszterhes hasznosítására

22
09
2023

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 183/2023. határozata alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyilvános pályázatot ír ki a Kiskunhalas, 2250 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A. alatti „vásártér” megnevezésű ingatlan, piac üzemeltetés céljából, 2024.01.01-2028.12.31-ig tartó, 5 év határozott időre szóló visszterhes hasznosítására.

Kiskunhalas Város Önkormányzata az ingatlant továbbra is piacként kívánja üzemeltetni és ebből a célból kívánja hasznosításba adni.

Az ingatlan címe: 6400 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A.

Helyrajzi száma: 2250

Területnagyság/felépítmény nagysága: 5147 m2/ 3114 m2

Művelési ága: Kivett vásártér

Tulajdonos neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Tulajdoni hányad: 1/1

Hasznosítási idő: 2024.01.01-2028.12.31

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Kiskunhalas buszpályaudvar mellett található, a városközpont meghatározó részén, amely a városi piacként üzemel. Az ingatlan jól körül járható, a Szász Károly utca felől, a Semmelweis térről, és az autóbusz pályaudvar irányából is megközelíthető. Az ingatlan mellett taxiállomás, két szupermarket is található. Az ingatlanon a városi piac felépítmény található, kiadható épületrészekkel, helyiségekkel.

Beépíthetőség:

Vi.9408 jelű intézményterület vegyes övezetben található, a telek egésze építési helynek minősül, 40% a beépíthetőség, a megengedett épületmagasság környezetbe illeszkedő.

Közműellátottsága:

Az ingatlan közművesített, külön mérőórákkal rendelkezik, a víz-, szennyvíz-, áram-, gáz szolgáltatás rendelkezésre áll. A pályázatot kiíró a pályázaton való részvételt óvodaék adásához köti a Vagyonrendelet 28.§-a alapján.

Az ingatlan minimális hasznosítási díja: 5.000.000 Ft/év.

A bérleti díj minden év január 1-től az előző évi, KSH által közzétett infláció mértékével nő.

Az óvadék összege: 500.000 Ft

A befizetésének határideje: 2023. október 19. 15 óra

Az óvadék befizetésének módja: átutalással Kiskunhalas Város Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú bankszámlájára

A befizetett óvadékról az igazolást kérjük, szíveskedjenek a borítékban elhelyezni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés – a 11/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

Az Nvtv. 11.§ (11) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Adatmegismerés:

A pályázónak lehetősége van előre egyeztetett időpontban felvilágosítást kérni az ingatlanról.

Egyeztetésre jogosult: Fülöp Róbert polgármester

e-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal,

tel.: 06-77/523-139,

e-mail: aljegyzo(kukac)kiskunhalas.hu

A pályázó tudomásul veszi, hogy betekintés esetén köteles - a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - titoktartási nyilatkozatot tenni és az eljárás során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni

. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 1. em. 105-ös iroda

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2023. október 24. napján 11:00 óráig kell benyújtani.

Az ajánlatot érvényesen benyújtani személyesen zárt borítékban, vagy postai úton „Piac hasznosítás ajánlat” jeligével lehet.

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatot magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

az ajánlat bontását követő 120 nap. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat Hasznosítási szerződést kíván kötni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, nyilatkozatát az átláthatóságról.

Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

Szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

- A pályázó hasznosításra vonatkozó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális kikiáltási ár. A hasznosításra vonatkozó árajánlat kizárólag az ingatlan piacként történő hasznosítása/üzemeltetése céljából adható, így az ajánlatnak ezen hasznosítási célt tartalmaznia kell. Ezen céltól eltérő ajánlat érvénytelen.

- Az ingatlanban lévő ingóságok, amelyek az épültkomplexum piacként történő funkcionálását szolgálják a jelenlegi üzemeltető tulajdonában állnak. Az ajánlattevőnek az ajánlatában vállalnia kell, hogy a piac üzemeltetéséhez szükséges ingóságokat rendelkezésre bocsátja, vagy a jelenlegi üzemeltetővel történő megállapodás útján, vagy az eszközök egyéb úton történő biztosításával.

- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 120. napig ajánlati kötöttséget vállal.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

- Az óvadék ellenértéke befizetését igazoló dokumentumot.

A pályázat elbírálása:

A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont az ajánlott vételár összege.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A pályázat kiírója azt az ajánlatot, amelyben a minimális hasznosítási árat nem éri el a pályázatban meghatározott összeg, nem tekinti érvénytelennek, azt abban az esetben bírálja el, ha nem érkezik olyan ajánlat, amely eléri a kikiáltási árat. A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Továbbá a pályázat kiírója a Vagyonrendelet 29.§-a alapján fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Az ajánlat felbontásának helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 1.em. 105. iroda

Az ajánlat felbontásának ideje: A pályázatok bontására 2023. október 25. napján 10:00 óra kerül sor.

A pályázat és az ajánlat elbírálása:

Az elbírálás ideje: Ajánlati összeg egyezőség esetén a pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy versenytárgyalást tartson.

A versenytárgyalásra az ajánlatok bontását, és megvizsgálását követően azonnal sor kerül.

Licit küszöb: 500.000 Ft/év

A pályázat elbírálására Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az ajánlati kötöttség időtartamán - 120 napon – belül a Vagyonrendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlat érvényességéről, elbírálásról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat kiírója a benyújtott ajánlatot az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel. Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a Hasznosítási szerződés a második helyezettel kerül megkötésre. A nyertes pályázó által befizetett pályázati óvadék az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában az első éves hasznosítási díjba beszámításra kerül. Amennyiben nyertes pályázó (hasznosító) az óvadék összegén felül fennálló díjhátralékot neki felróhatóan, 15 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy hasznosításba adó jogosult a hasznosítási szerződéstől egyoldalúan, a hasznosító értesítése nélkül is elállni. Ez esetben a hasznosító a beszámított óvadék összegét, mint bánatpénzt elveszíti.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. A szerződés megkötésének helye és időpontja: A szerződéskötés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a Hasznosítási szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv.-ben, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Kiskunhalas, 2023. szeptember 21.

Fülöp Róbert  polgármester

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 183/2023. határozata alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyilvános pályázatot ír ki a Kiskunhalas, 2250 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A. alatti „vásártér” megnevezésű ingatlan, piac üzemeltetés céljából, 2024.01.01-2028.12.31-ig tartó, 5 év határozott időre szóló visszterhes hasznosítására.

Kiskunhalas Város Önkormányzata az ingatlant továbbra is piacként kívánja üzemeltetni és ebből a célból kívánja hasznosításba adni.

Az ingatlan címe: 6400 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A.

Helyrajzi száma: 2250

Területnagyság/felépítmény nagysága: 5147 m2/ 3114 m2

Művelési ága: Kivett vásártér

Tulajdonos neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Tulajdoni hányad: 1/1

Hasznosítási idő: 2024.01.01-2028.12.31

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Kiskunhalas buszpályaudvar mellett található, a városközpont meghatározó részén, amely a városi piacként üzemel. Az ingatlan jól körül járható, a Szász Károly utca felől, a Semmelweis térről, és az autóbusz pályaudvar irányából is megközelíthető. Az ingatlan mellett taxiállomás, két szupermarket is található. Az ingatlanon a városi piac felépítmény található, kiadható épületrészekkel, helyiségekkel.

Beépíthetőség:

Vi.9408 jelű intézményterület vegyes övezetben található, a telek egésze építési helynek minősül, 40% a beépíthetőség, a megengedett épületmagasság környezetbe illeszkedő.

Közműellátottsága:

Az ingatlan közművesített, külön mérőórákkal rendelkezik, a víz-, szennyvíz-, áram-, gáz szolgáltatás rendelkezésre áll. A pályázatot kiíró a pályázaton való részvételt óvodaék adásához köti a Vagyonrendelet 28.§-a alapján.

Az ingatlan minimális hasznosítási díja: 5.000.000 Ft/év.

A bérleti díj minden év január 1-től az előző évi, KSH által közzétett infláció mértékével nő.

Az óvadék összege: 500.000 Ft

A befizetésének határideje: 2023. október 19. 15 óra

Az óvadék befizetésének módja: átutalással Kiskunhalas Város Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú bankszámlájára

A befizetett óvadékról az igazolást kérjük, szíveskedjenek a borítékban elhelyezni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés – a 11/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

Az Nvtv. 11.§ (11) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Adatmegismerés:

A pályázónak lehetősége van előre egyeztetett időpontban felvilágosítást kérni az ingatlanról.

Egyeztetésre jogosult: Fülöp Róbert polgármester

e-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal,

tel.: 06-77/523-139,

e-mail: aljegyzo(kukac)kiskunhalas.hu

A pályázó tudomásul veszi, hogy betekintés esetén köteles - a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - titoktartási nyilatkozatot tenni és az eljárás során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni

. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 1. em. 105-ös iroda

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2023. október 24. napján 11:00 óráig kell benyújtani.

Az ajánlatot érvényesen benyújtani személyesen zárt borítékban, vagy postai úton „Piac hasznosítás ajánlat” jeligével lehet.

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatot magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

az ajánlat bontását követő 120 nap. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat Hasznosítási szerződést kíván kötni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, nyilatkozatát az átláthatóságról.

Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

Szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

- A pályázó hasznosításra vonatkozó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális kikiáltási ár. A hasznosításra vonatkozó árajánlat kizárólag az ingatlan piacként történő hasznosítása/üzemeltetése céljából adható, így az ajánlatnak ezen hasznosítási célt tartalmaznia kell. Ezen céltól eltérő ajánlat érvénytelen.

- Az ingatlanban lévő ingóságok, amelyek az épültkomplexum piacként történő funkcionálását szolgálják a jelenlegi üzemeltető tulajdonában állnak. Az ajánlattevőnek az ajánlatában vállalnia kell, hogy a piac üzemeltetéséhez szükséges ingóságokat rendelkezésre bocsátja, vagy a jelenlegi üzemeltetővel történő megállapodás útján, vagy az eszközök egyéb úton történő biztosításával.

- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 120. napig ajánlati kötöttséget vállal.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

- Az óvadék ellenértéke befizetését igazoló dokumentumot.

A pályázat elbírálása:

A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont az ajánlott vételár összege.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A pályázat kiírója azt az ajánlatot, amelyben a minimális hasznosítási árat nem éri el a pályázatban meghatározott összeg, nem tekinti érvénytelennek, azt abban az esetben bírálja el, ha nem érkezik olyan ajánlat, amely eléri a kikiáltási árat. A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Továbbá a pályázat kiírója a Vagyonrendelet 29.§-a alapján fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Az ajánlat felbontásának helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 1.em. 105. iroda

Az ajánlat felbontásának ideje: A pályázatok bontására 2023. október 25. napján 10:00 óra kerül sor.

A pályázat és az ajánlat elbírálása:

Az elbírálás ideje: Ajánlati összeg egyezőség esetén a pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy versenytárgyalást tartson.

A versenytárgyalásra az ajánlatok bontását, és megvizsgálását követően azonnal sor kerül.

Licit küszöb: 500.000 Ft/év

A pályázat elbírálására Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az ajánlati kötöttség időtartamán - 120 napon – belül a Vagyonrendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlat érvényességéről, elbírálásról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat kiírója a benyújtott ajánlatot az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel. Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a Hasznosítási szerződés a második helyezettel kerül megkötésre. A nyertes pályázó által befizetett pályázati óvadék az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában az első éves hasznosítási díjba beszámításra kerül. Amennyiben nyertes pályázó (hasznosító) az óvadék összegén felül fennálló díjhátralékot neki felróhatóan, 15 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy hasznosításba adó jogosult a hasznosítási szerződéstől egyoldalúan, a hasznosító értesítése nélkül is elállni. Ez esetben a hasznosító a beszámított óvadék összegét, mint bánatpénzt elveszíti.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. A szerződés megkötésének helye és időpontja: A szerződéskötés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a Hasznosítási szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv.-ben, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Kiskunhalas, 2023. szeptember 21.

Fülöp Róbert  polgármester

Letölthető pdf dokumentumfájl
Hasznosítási hirdetmény - piac versenyeztetés 2023.09.21 - végleges.pdf
Hol vagyok? Városi hírek