Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. május 30. | Ma Janka és Zsanett napja van.

Pályázati kiírás - A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrész értékesítése

22
09
2023

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 180/2023. határozata alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyilvános pályázatot ír ki A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-127293, adószám: 24847436-2-03) 100%-os üzletrészének értékesítése tárgyában.

A pályázatot kiíró a pályázaton való részvételt óvodaék adásához köti a Vagyonrendelet 28.§-a alapján:

Az árverési óvadék összege: 32.800.000 Ft

Az árverési óvadék befizetésének határideje: 2023. október hó 19. nap 15 óra

Az árverési óvadék befizetésének módja: átutalással Kiskunhalas Város Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú bankszámlájára

A gazdasági társaság 100%-os üzletrészének induló értékesítési ára: 328.000.000 Ft.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja értelmében mentes az adó alól a jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt, valamint a hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, de ide nem értve az ilyen jogviszonyt megtestesítő, materializált értékpapír kezelését és őrzését. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (l)-(2) bekezdései alapján helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Adatmegismerés:

A pályázónak lehetősége van előre egyeztetett időpontban felvilágosítást kérni, a Társaság adatairól, követelésállományáról, tartozásairól, szerződéses állományáról stb.

Egyeztetésre jogosult: Versegi László ügyvezető

e-mail: kunsaghalaskft(kukac)gmail.com

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesterétől:

Fülöp Róbert, polgármester

tel.: 06-77/523-101

e-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu

A pályázó tudomásul veszi, hogy betekintés esetén köteles - a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - titoktartási nyilatkozatot tenni és az eljárás során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 1. em. 105-ös iroda

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2023. október 24. napján 11:00 óráig kell benyújtani.

Az ajánlatot érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban, vagy postai úton „Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrész vételi ajánlat” jeligével lehet. A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatot magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlat bontását követő 120 nap. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést kíván kötni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, nyilatkozatát az átláthatóságról. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát. Szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont

b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

- A pályázó üzletrészre vonatkozó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális kikiáltási ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.

- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 120. napig ajánlati kötöttséget vállal.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul. - Az óvadék ellenértéke befizetését igazoló dokumentumot.

A pályázat elbírálása:

A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont az ajánlott vételár összege.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A pályázat kiírója azt az ajánlatot, amelyben a minimális értékesítési árat nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti. A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Továbbá a pályázat kiírója a Vagyonrendelet 29.§-a alapján fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Az ajánlat felbontásának helye: Dr. Ficsór Árpád Tamás Közjegyző Irodája 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 3. fszt. 13.

Az ajánlat felbontásának ideje: A pályázatok bontására 2023. október 25. napján 14:00 óra kerül sor.

A pályázat és az ajánlat elbírálása:

Az elbírálás ideje: Ajánlati összeg egyezőség esetén a pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy versenytárgyalást tartson.

A versenytárgyalásra az ajánlatok bontását, és megvizsgálását követően azonnal sor kerül.

Licit küszöb: 3.280.000 Ft

A pályázat elbírálására Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az ajánlati kötöttség időtartamán - 120 napon – belül a Vagyonrendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlat érvényességéről, elbírálásról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatot az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel. Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a Hasznosítási szerződés a második helyezettel kerül megkötésre. Az eredményhirdetés módja: A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

A szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv.-ben, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Kiskunhalas, 2023. szeptember 21.

Fülöp Róbert polgármester

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 180/2023. határozata alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyilvános pályázatot ír ki A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-127293, adószám: 24847436-2-03) 100%-os üzletrészének értékesítése tárgyában.

A pályázatot kiíró a pályázaton való részvételt óvodaék adásához köti a Vagyonrendelet 28.§-a alapján:

Az árverési óvadék összege: 32.800.000 Ft

Az árverési óvadék befizetésének határideje: 2023. október hó 19. nap 15 óra

Az árverési óvadék befizetésének módja: átutalással Kiskunhalas Város Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 11732064-15338806-00000000 számú bankszámlájára

A gazdasági társaság 100%-os üzletrészének induló értékesítési ára: 328.000.000 Ft.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja értelmében mentes az adó alól a jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt, valamint a hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, de ide nem értve az ilyen jogviszonyt megtestesítő, materializált értékpapír kezelését és őrzését. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (l)-(2) bekezdései alapján helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Adatmegismerés:

A pályázónak lehetősége van előre egyeztetett időpontban felvilágosítást kérni, a Társaság adatairól, követelésállományáról, tartozásairól, szerződéses állományáról stb.

Egyeztetésre jogosult: Versegi László ügyvezető

e-mail: kunsaghalaskft(kukac)gmail.com

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesterétől:

Fülöp Róbert, polgármester

tel.: 06-77/523-101

e-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu

A pályázó tudomásul veszi, hogy betekintés esetén köteles - a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - titoktartási nyilatkozatot tenni és az eljárás során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 1. em. 105-ös iroda

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2023. október 24. napján 11:00 óráig kell benyújtani.

Az ajánlatot érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban, vagy postai úton „Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrész vételi ajánlat” jeligével lehet. A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatot magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlat bontását követő 120 nap. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést kíván kötni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, nyilatkozatát az átláthatóságról. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát. Szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont

b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

- A pályázó üzletrészre vonatkozó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális kikiáltási ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.

- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 120. napig ajánlati kötöttséget vállal.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul. - Az óvadék ellenértéke befizetését igazoló dokumentumot.

A pályázat elbírálása:

A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont az ajánlott vételár összege.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A pályázat kiírója azt az ajánlatot, amelyben a minimális értékesítési árat nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti. A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Továbbá a pályázat kiírója a Vagyonrendelet 29.§-a alapján fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Az ajánlat felbontásának helye: Dr. Ficsór Árpád Tamás Közjegyző Irodája 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 3. fszt. 13.

Az ajánlat felbontásának ideje: A pályázatok bontására 2023. október 25. napján 14:00 óra kerül sor.

A pályázat és az ajánlat elbírálása:

Az elbírálás ideje: Ajánlati összeg egyezőség esetén a pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy versenytárgyalást tartson.

A versenytárgyalásra az ajánlatok bontását, és megvizsgálását követően azonnal sor kerül.

Licit küszöb: 3.280.000 Ft

A pályázat elbírálására Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az ajánlati kötöttség időtartamán - 120 napon – belül a Vagyonrendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlat érvényességéről, elbírálásról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatot az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel. Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a Hasznosítási szerződés a második helyezettel kerül megkötésre. Az eredményhirdetés módja: A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

A szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv.-ben, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Kiskunhalas, 2023. szeptember 21.

Fülöp Róbert polgármester

Letölthető pdf dokumentumfájl
Hirdetmény kunság halas - 2023.029.21 -végleges-2.pdf
Hol vagyok? Városi hírek