Menü bezárása
Asztali nézet
Normál nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2024. június 20. | Ma Rafael napja van.

Pályázati felhívás- KIGSZ intézményvezető

21
09
2023

Pályázati kiírás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A §, valamint 20/B § alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 1-től 2028. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.sz.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítása, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok ellátása, valamint az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok magas színvonalon történő ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

2. tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

3. magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

4. a Kjt. 20. § (2) d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

5. Felsőoktatásban szerzett végzettség, - és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy - gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

6. Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.

7. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú egyetemi végzettség

- vezetői gyakorlat,

- felhasználói szintű számítógépes ismeret

- idegen nyelvek ismerete

- civil szervezetekkel való kapcsolat

- egyházi szervezetekkel való kapcsolat

- pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat

- intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása.

2. Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program.

3. A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések.

4. A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán.

5. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

6. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

7. A pályázó írásos nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához, valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.

8. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részvevők ismerhetik meg.

9. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja.

A megbízás kezdőnapja:

2024. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. sz.)

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.)

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 2 példányban papíron és egy példányban elektronikusan.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu

- Halasi Tükör 

A pályázattal kapcsolatos további információ:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési osztály vezetőjétől a 77/523-139-es telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen.

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati kiírás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A §, valamint 20/B § alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 1-től 2028. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.sz.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítása, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok ellátása, valamint az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok magas színvonalon történő ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

2. tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

3. magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

4. a Kjt. 20. § (2) d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

5. Felsőoktatásban szerzett végzettség, - és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy - gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

6. Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.

7. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú egyetemi végzettség

- vezetői gyakorlat,

- felhasználói szintű számítógépes ismeret

- idegen nyelvek ismerete

- civil szervezetekkel való kapcsolat

- egyházi szervezetekkel való kapcsolat

- pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat

- intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása.

2. Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program.

3. A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések.

4. A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán.

5. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

6. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

7. A pályázó írásos nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához, valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.

8. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részvevők ismerhetik meg.

9. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja.

A megbízás kezdőnapja:

2024. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. sz.)

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.)

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 2 példányban papíron és egy példányban elektronikusan.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu

- Halasi Tükör 

A pályázattal kapcsolatos további információ:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési osztály vezetőjétől a 77/523-139-es telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen.

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Hol vagyok? Városi hírek