Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 20. | Ma Rafael napja van.

Óvodai és bölcsődei beiratkozás

17
03
2022

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunhalasi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.

A Tisztelt Szülőknek gyermekük óvodai beíratására az idén lehetőséget biztosítunk internetes felületen és személyes megjelenéssel is.

Az internetes online felület óvodai beiratkozás kapcsán IDE KATTINTVA érhető el 2022. április 11. és 2022. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezést, azok részére a kiválasztott óvodában 2022. április 20-án (szerda) és április 21-én (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig lesz lehetőség.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése: A gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Az óvodai beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt vagy útlevelet

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a gyermek TAJ kártyáját

- a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

- a gyermekről szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- gyermekvédelmi kedvezményről határozat (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.

A gyermek óvodai felvételéről legkésőbb 2022. május 20. napjáig az óvoda kiértesítést küld. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője hozza meg a döntést. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A szülők a szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják, a szabad férőhelyek függvényében. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított. Kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.


Bölcsődei beiratkozás

Az internetes online felület bölcsődei beiratkozás kapcsán IDE KATTINTVA érhető el 2022. április 11. és 2022. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

 A szülőnek lehetősége van arra is, hogy az adott intézményben, nem pedig online felületen kezdeményezze a beiratkozást. Ezt a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményében április 20-21-én 7-17 óráig, a Városi Bölcsőde intézményében április 25-26-án teheti meg 7:30-16:30 óra között.

Az első bölcsődei nevelési nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök). A nevelési év utolsó napja: 2023. augusztus 31.

További információ kérhető munkanapokon 8-14 óra között:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 06-77/421-098, 06-70/453-42-35

Városi Bölcsőde 06-77/422-873, 06-20/261-83-25

Fontos tudnia a szülőknek, hogy az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C § d, bekezdése szerint nem jár a GYED, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést. A bölcsődék felvételi előírása szerint az a gyermek vehető fel: - akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, - munkaerő- piaci részvételt elősegítő programban, - nappali képzésben való részvételük, - betegségük, - vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunhalasi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.

A Tisztelt Szülőknek gyermekük óvodai beíratására az idén lehetőséget biztosítunk internetes felületen és személyes megjelenéssel is.

Az internetes online felület óvodai beiratkozás kapcsán IDE KATTINTVA érhető el 2022. április 11. és 2022. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezést, azok részére a kiválasztott óvodában 2022. április 20-án (szerda) és április 21-én (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig lesz lehetőség.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése: A gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Az óvodai beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt vagy útlevelet

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a gyermek TAJ kártyáját

- a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

- a gyermekről szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- gyermekvédelmi kedvezményről határozat (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.

A gyermek óvodai felvételéről legkésőbb 2022. május 20. napjáig az óvoda kiértesítést küld. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője hozza meg a döntést. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A szülők a szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják, a szabad férőhelyek függvényében. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított. Kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.


Bölcsődei beiratkozás

Az internetes online felület bölcsődei beiratkozás kapcsán IDE KATTINTVA érhető el 2022. április 11. és 2022. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

 A szülőnek lehetősége van arra is, hogy az adott intézményben, nem pedig online felületen kezdeményezze a beiratkozást. Ezt a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményében április 20-21-én 7-17 óráig, a Városi Bölcsőde intézményében április 25-26-án teheti meg 7:30-16:30 óra között.

Az első bölcsődei nevelési nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök). A nevelési év utolsó napja: 2023. augusztus 31.

További információ kérhető munkanapokon 8-14 óra között:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 06-77/421-098, 06-70/453-42-35

Városi Bölcsőde 06-77/422-873, 06-20/261-83-25

Fontos tudnia a szülőknek, hogy az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C § d, bekezdése szerint nem jár a GYED, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést. A bölcsődék felvételi előírása szerint az a gyermek vehető fel: - akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, - munkaerő- piaci részvételt elősegítő programban, - nappali képzésben való részvételük, - betegségük, - vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Letölthető pdf dokumentumfájl
ovodai-beiratkozas 2022-23-as nevelési évre-scan.pdf
Hol vagyok? Városi hírek