Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 14. | Ma Vazul napja van.

Közlemény a 2023/2024-es óvodai nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

23
03
2023

Értesítem Kiskunhalas Város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunhalasi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.

A Tisztelt Szülőknek gyermekük óvodai beíratására az idén lehetőséget biztosítunk internetes felületen és személyes megjelenéssel is.

Az internetes online felület elérhető a www.kiskunhalas.hu hivatalos városi oldalon 2023. április 11. és 2023. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezést, azok részére a kiválasztott óvodában 2023. április 26-án (szerda) és április 27-én (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig lesz lehetőség.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése:

A gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Az óvodai beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt vagy útlevelet

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a gyermek TAJ kártyáját

- a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

- a gyermekről szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- gyermekvédelmi kedvezményről határozat (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.

A gyermek óvodai felvételéről legkésőbb 2023. május 20. napjáig az óvoda kiértesítést küld. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője hozza meg a döntést.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők a szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják, a szabad férőhelyek függvényében.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított. Kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.

Kiskunhalas, 2023. március 23.

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Értesítem Kiskunhalas Város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunhalasi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.

A Tisztelt Szülőknek gyermekük óvodai beíratására az idén lehetőséget biztosítunk internetes felületen és személyes megjelenéssel is.

Az internetes online felület elérhető a www.kiskunhalas.hu hivatalos városi oldalon 2023. április 11. és 2023. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezést, azok részére a kiválasztott óvodában 2023. április 26-án (szerda) és április 27-én (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig lesz lehetőség.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése:

A gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Az óvodai beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt vagy útlevelet

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a gyermek TAJ kártyáját

- a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

- a gyermekről szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- gyermekvédelmi kedvezményről határozat (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.

A gyermek óvodai felvételéről legkésőbb 2023. május 20. napjáig az óvoda kiértesítést küld. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője hozza meg a döntést.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők a szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják, a szabad férőhelyek függvényében.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított. Kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.

Kiskunhalas, 2023. március 23.

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Hol vagyok? Városi hírek