Menü bezárása
Asztali nézet
Normál nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2024. július 18. | Ma Frigyes napja van.

HIRDETMÉNY - Költségalapú bérlakások

10
10
2017

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:
1. KURUC V.T.4.FSZ.1 57 2 Komfortos Gázfűtéses   LAKÓT., TÉGLA ÉP. 24300 Ft

2. KURUC V.T.40.IV.15. 62 1+2fél Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL.   21400 Ft

3. KURUC V.T.41.IV.13. 62 2 Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL.   21400 Ft

3. KURUC V.T.42.IV.13. 54 2 Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL.   18600 Ft

4. POLGÁR U. 10. 117 3,5 Komfortos TÉGLA, FÖLDSZINTES 27100 Ft

5. POLGÁR U. 12. 119 2,5 Komfortos TÉGLA, FÖLDSZINTES 27500 Ft

6. THÚRY JÓZSEF U.4.A.III.9. 56 Komfortos Gázfűtéses LAKÓT., TÉGLA ÉP. 19300 Ft

7. VASÚT U.10.FSZ.1. 33  1  Komfortos Gázfűtéses TÉGLA, EMELETES 15500 Ft

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2017. október 10-tól 2017. november 10-ig lehet a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában. 

Pályázni csak a "Pályázati adatlap" kitöltésével és benyújtásával lehet.

A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban, SZEMÉLYESEN leadni központi irodánkban. 

A pályázati felhívás és a Pályázati adatlap az Önkormányzat hivatalos honlapján a www.kiskunhalas.hu címen letölthető formátumban is elérhető.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

-pályázó személyi adatait, lakcímét                    

-az együttköltözők jövedelem igazolását

-pályázó és együtt költözők büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatait arról, hogy a tulajdonukban, illetőleg haszonélvezetükben nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház

-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának – pályázat nyertesség esetén – az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget

-a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét

-pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/,

-számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről)

-nyilatkozatot a bérleti jogviszony tartamáról (határozott, de legfeljebb 3 év időtartamra)


Pályázati feltételek: 

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletére kiírt pályázaton 

a.)pályázatot nyújthat be bármely természetes személy, akinek, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának és más, vele együtt költöző személynek nincs a tulajdonában a településen beköltözhető ingatlana, ingatlan haszonélvezeti, vagy más jogcímen használati joga a pályázat benyújtásakor és

b.)a pályázó és a vele együtt költöző személy csak olyan lakásra adhat be érvényes pályázatot, mely az alábbi lakásmértéket nem haladja meg: 

a.) 1-2 személy esetén 1 szoba 

b.) 3-4 személy esetén 1,5 - 2 szoba 

c.) 5 személy esetén 2 - 2,5 szoba 

c.)aki állandó vagy ideiglenes kiskunhalasi lakóhellyel rendelkezik, továbbá

d.)olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy az egy főre jutó jövedelem összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese (57.000,- Ft), egyedülálló esetén két és félszerese (71.250,- Ft) lesz a bérleti jogviszony időtartalma alatt.

e.)Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés (óvadék) minimum 3 havi, maximum 12 havi lakbérnek megfelelő összeg lehet, amely a bérleti szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő visszaadásának biztosítéka.

f.)A pályázatok elbírálása során előnyt élvez, aki a bérleti díj vonatkozásában magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

g.)Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, úgy a meghirdetett pályázati feltételekkel köthető meg a bérleti szerződés az ajánlattevővel.

h.)Amennyiben a konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy a lakás bérlőjének kiválasztása érdekében a Halasi Városgazda Zrt. versenytárgyalást tart, melynek időpontjáról a nyertes ajánlattevőket írásban értesíti.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.   

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített eredeti formanyomtatványon, valamint eredeti formamellékletein, fénymásolatban, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség! 

A beérkezett pályázatok elbírálására 2017. november 15. napjáig kerül sor. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak. 

A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére. 

A pályázat során az együtt költöző és közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) Kiskunhalas Város Önkormányzatának nevében eljárva a Halasi Városgazda Zrt. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak. 

A pályázattal összefüggően további felvilágosítás kérhető a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában, illetve az alábbi telefonszámon: 77/421-833. Nyitvatartási idő: Hétfőn, Kedden 8-15 óráig, Szerdán 7-19 óráig, Pénteken 8-11 óráig, Csütörtökön ügyfélfogadás nincs!

A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, mely igényt a Halasi Városgazda Zrt-nél kell jelezni. 

Pályázati határidő: 2017. november. 10. 11 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Halasi Városgazda Zrt.

6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

Ügyfélfogadási időben személyesen


Kiskunhalas, 2017. október 09.

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:
1. KURUC V.T.4.FSZ.1 57 2 Komfortos Gázfűtéses   LAKÓT., TÉGLA ÉP. 24300 Ft

2. KURUC V.T.40.IV.15. 62 1+2fél Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL.   21400 Ft

3. KURUC V.T.41.IV.13. 62 2 Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL.   21400 Ft

3. KURUC V.T.42.IV.13. 54 2 Összkomfortos PANEL, LAKÓTEL.   18600 Ft

4. POLGÁR U. 10. 117 3,5 Komfortos TÉGLA, FÖLDSZINTES 27100 Ft

5. POLGÁR U. 12. 119 2,5 Komfortos TÉGLA, FÖLDSZINTES 27500 Ft

6. THÚRY JÓZSEF U.4.A.III.9. 56 Komfortos Gázfűtéses LAKÓT., TÉGLA ÉP. 19300 Ft

7. VASÚT U.10.FSZ.1. 33  1  Komfortos Gázfűtéses TÉGLA, EMELETES 15500 Ft

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2017. október 10-tól 2017. november 10-ig lehet a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában. 

Pályázni csak a "Pályázati adatlap" kitöltésével és benyújtásával lehet.

A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban, SZEMÉLYESEN leadni központi irodánkban. 

A pályázati felhívás és a Pályázati adatlap az Önkormányzat hivatalos honlapján a www.kiskunhalas.hu címen letölthető formátumban is elérhető.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

-pályázó személyi adatait, lakcímét                    

-az együttköltözők jövedelem igazolását

-pályázó és együtt költözők büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatait arról, hogy a tulajdonukban, illetőleg haszonélvezetükben nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház

-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának – pályázat nyertesség esetén – az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget

-a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét

-pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/,

-számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről)

-nyilatkozatot a bérleti jogviszony tartamáról (határozott, de legfeljebb 3 év időtartamra)


Pályázati feltételek: 

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletére kiírt pályázaton 

a.)pályázatot nyújthat be bármely természetes személy, akinek, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának és más, vele együtt költöző személynek nincs a tulajdonában a településen beköltözhető ingatlana, ingatlan haszonélvezeti, vagy más jogcímen használati joga a pályázat benyújtásakor és

b.)a pályázó és a vele együtt költöző személy csak olyan lakásra adhat be érvényes pályázatot, mely az alábbi lakásmértéket nem haladja meg: 

a.) 1-2 személy esetén 1 szoba 

b.) 3-4 személy esetén 1,5 - 2 szoba 

c.) 5 személy esetén 2 - 2,5 szoba 

c.)aki állandó vagy ideiglenes kiskunhalasi lakóhellyel rendelkezik, továbbá

d.)olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy az egy főre jutó jövedelem összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese (57.000,- Ft), egyedülálló esetén két és félszerese (71.250,- Ft) lesz a bérleti jogviszony időtartalma alatt.

e.)Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés (óvadék) minimum 3 havi, maximum 12 havi lakbérnek megfelelő összeg lehet, amely a bérleti szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő visszaadásának biztosítéka.

f.)A pályázatok elbírálása során előnyt élvez, aki a bérleti díj vonatkozásában magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

g.)Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, úgy a meghirdetett pályázati feltételekkel köthető meg a bérleti szerződés az ajánlattevővel.

h.)Amennyiben a konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy a lakás bérlőjének kiválasztása érdekében a Halasi Városgazda Zrt. versenytárgyalást tart, melynek időpontjáról a nyertes ajánlattevőket írásban értesíti.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.   

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített eredeti formanyomtatványon, valamint eredeti formamellékletein, fénymásolatban, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség! 

A beérkezett pályázatok elbírálására 2017. november 15. napjáig kerül sor. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak. 

A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére. 

A pályázat során az együtt költöző és közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) Kiskunhalas Város Önkormányzatának nevében eljárva a Halasi Városgazda Zrt. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak. 

A pályázattal összefüggően további felvilágosítás kérhető a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában, illetve az alábbi telefonszámon: 77/421-833. Nyitvatartási idő: Hétfőn, Kedden 8-15 óráig, Szerdán 7-19 óráig, Pénteken 8-11 óráig, Csütörtökön ügyfélfogadás nincs!

A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, mely igényt a Halasi Városgazda Zrt-nél kell jelezni. 

Pályázati határidő: 2017. november. 10. 11 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Halasi Városgazda Zrt.

6400 Kiskunhalas, Bem u.1.

Ügyfélfogadási időben személyesen


Kiskunhalas, 2017. október 09.

Letölthető doc dokumentumfájl
1 PÁLYÁZAT ktg alapú lakások bérbevételére 2017 10 hó.doc
Letölthető doc dokumentumfájl
2 jövedelem igazolás pályázathoz.doc
Letölthető doc dokumentumfájl
3 JÖVEDELEMNYILATKOZAT ktg alapú pályázathoz.doc
Letölthető doc dokumentumfájl
Hirdetmény ktg alapú lakások bérbeadására2017 101).doc
Letölthető doc dokumentumfájl
I Nyilatkozat lakásingatlanról-együtt költöző.doc
Letölthető doc dokumentumfájl
I Nyilatkozat lakásingatlanról-pályázó.doc
Letölthető doc dokumentumfájl
II Nyilatkozat valós adatokról (2).doc
Letölthető doc dokumentumfájl
III Nyilatkozat egyösszegű befizetésről.doc
Letölthető doc dokumentumfájl
IV Nyilatkozat korábbi bérlői jogviszonyról (2).doc
Hol vagyok? Városi hírek