Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 15. | Ma Jolán és Vid napja van.

Beadható a 2023-as Bursa Hungarica szociális ösztöndíjpályázat

02
10
2022

Megnyílt a lehetőség a nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók előtt, hogy az elektronikus felületen kitöltsék, majd személyesen leadják a tavaly előtt nagyban kibővített és újratervezett feltételekkel kiírt Bursa Hungarica szociális ösztöndíj "A" pályázatot. Mint ismert, az érvényes pályázathoz az eddigi 42.750.- Ft helyett 114.000.- Ft az egy főre jutó jövedelemhatár, ám a három vagy több gyermekes családban élő, vagy gyermeke(i) ellátásáról egyedül gondoskodó pályázó esetén ez az összeg 142.500.- Ft. A beadási határidő ismét fontos tényező: november 3.


Az érvényesen és eredményesen pályázók mindösszesen 40.000.- és 130.000.- Ft közötti összeget kaphatnak, melynek kiutalása a következő naptári évben két részletben történik meg. Pályázatot regisztrációt követően lehet benyújtani az alábbi linken elérhető felületen.


Pályázói belépési pont (emet.hu)


A regisztrált hallgatók néhány adat megadása után a szociális helyzetükről nyilatkoznak az elektronikus felületen, majd le kell tölteniük a vagyonnyilatkozatot és be kell szerezniük a felületen felsorolt igazolásokat, mellékleteket. A pályázat véglegesítése, vagyis elektronikus beküldése után a kinyomtatott pályázati anyagot minden kötelező mellékletével együtt kell leadni a Városháza Szociálpolitikai Csoport munkatársainál legkésőbb 2022. november 3. csütörtökig.


A központi kiíráshoz a helyi szabályzat tanulmányozása is feltétlenül szükséges, mely lentebb olvasható. A helyi szabályzat III. (2) a-g pontjai NEM FELTÉTELEK, csak előnyt jelentenek!

Mivel nincs lehetőség hiánypótlásra vagy javításra, ezért kellő körültekintést követően nyújtsák be támogatási kérelmüket és minden mellékletet a vagyonnyilatkozattal együtt, szükség esetén kérjenek segítséget a Városháza munkatársaitól. Fontos információ, hogy a beadási határidő előtt két hétköznap is munkaszüneti nap (október 31. hétfő és november 1 kedd), amikor nincs ügyfélfogadás. 


Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről az alábbi Szabályzatot alkotja:

S Z A B Á L Y Z A T

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-21. §-aira tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei 11. §-ban foglalt előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az alábbi Szabályzatot alkotja meg:

I. A Szabályzat hatálya:

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási hallgatókra, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

(2) A szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a hallgatókra - aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, - doktori (PhD) képzésben vesz részt, - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

II. Az eljárás rendje:

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben dönt:

a) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott pályázatok rangsorát,

b) a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,

c) a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,

d) az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelező felülvizsgálatáról.

(2) A támogatás feltételeit a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.

III. Az elbírálás rendje:

(1) A Bizottság az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el:

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokolja,

b) a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja és döntését írásban indokolja,

c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi,

d) A döntés-előkészítés folyamán beszerzett dokumentumok, vagy a hivatalból rendelkezésre álló más iratok megállapításai nem támasztják alá a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szeplő adatok valódiságát, a bizottság a pályázatot elutasítja.

(2) A pályázat elbírálásánál az alábbiakban felsorolt szociális körülmények között élő pályázót részesítse előnyben az Önkormányzat:

a) a pályázó egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg (57.000,-Ft),

b) a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg (42.750,-Ft)

c) a pályázó háztartásában élők közül valamely személy a pályázat benyújtásakor a Szt. 33. §-a szerint aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott,

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,

e) a pályázónak gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban él,

f) a pályázó árva vagy félárva,

g) a pályázóval egy háztartásban élő eltartott gyermekek száma három vagy annál több.

Ha a pályázónál az a)-g) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három előfordul, akkor őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni és a pályázatát az elsők közé kell sorolni.

IV. Az önkormányzat szociális ösztöndíj részének szociális rászorultsági feltételei:

a) Jövedelmi viszonyok:  

aa) A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni az ÁSZF 6. § g) pontjában foglaltakkal összhangban,

ab) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra az a hallgató adhat be támogatási kérelmet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg. Továbbá ösztöndíj pályázatra az a hallgató adhat be támogatási kérelmet, akinek a családjában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodnak, valamint egyedül állóként gondoskodik a gyermeke/i ellátástáról és családjában az egy főre jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét,

ac) A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy háztartásban élők egy főre jövedelmének megállapítására mellékleteként köteles jövedelemigazolást benyújtani.

b.) Egyéb szociális helyzet:

ba) a Pályázó illetve törvényes képviselője pályázatához köteles csatolni a Szabályzat mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot,

bb) amennyiben a vagyonnyilatkozatból megállapítható, hogy a pályázó vagy törvényes képviselője rendelkezik - lakás tulajdonrészen, lakástulajdon kívül más ingatlannal, - 1.500.000 Ft. érték feletti személygépjárművel, vagy más egyéb járművel a Szabályzat (2) ab) pontjában teljesülő feltételek esetén sem jogosult az ösztöndíjra.

V. Az ösztöndíj támogatási összege és folyósítása:

a. A Bizottság a szociális rászorultság feltételei - a jövedelmi viszonyok, az egyéb szociális helyzet – objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi összegéről.

b. A Bizottság a pályázót érvényes pályázata alapján a szabályzati bírálati szempont rendszere értelmében minimum 2.000,-Ft/fő/hó, maximum 8.000,- Ft/fő/hó összegű támogatásban részesítheti.

c. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően kerül meghatározásra.

d. A megállapított támogatás kifizetését, átutalását a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja indítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály felé, aki intézkedik a meghatározott időtartamra járó támogatás kifizetéséről, illetve átutalásáról.

e. Az ösztöndíj a következő félévtől visszavonandó, ha az önkormányzat illetékességi területéről a hallgató elköltözik.

f. Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé.  

VI. Záró rendelkezések  

(1) Ez a szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) Rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Kiskunhalas Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell.

Megnyílt a lehetőség a nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók előtt, hogy az elektronikus felületen kitöltsék, majd személyesen leadják a tavaly előtt nagyban kibővített és újratervezett feltételekkel kiírt Bursa Hungarica szociális ösztöndíj "A" pályázatot. Mint ismert, az érvényes pályázathoz az eddigi 42.750.- Ft helyett 114.000.- Ft az egy főre jutó jövedelemhatár, ám a három vagy több gyermekes családban élő, vagy gyermeke(i) ellátásáról egyedül gondoskodó pályázó esetén ez az összeg 142.500.- Ft. A beadási határidő ismét fontos tényező: november 3.


Az érvényesen és eredményesen pályázók mindösszesen 40.000.- és 130.000.- Ft közötti összeget kaphatnak, melynek kiutalása a következő naptári évben két részletben történik meg. Pályázatot regisztrációt követően lehet benyújtani az alábbi linken elérhető felületen.


Pályázói belépési pont (emet.hu)


A regisztrált hallgatók néhány adat megadása után a szociális helyzetükről nyilatkoznak az elektronikus felületen, majd le kell tölteniük a vagyonnyilatkozatot és be kell szerezniük a felületen felsorolt igazolásokat, mellékleteket. A pályázat véglegesítése, vagyis elektronikus beküldése után a kinyomtatott pályázati anyagot minden kötelező mellékletével együtt kell leadni a Városháza Szociálpolitikai Csoport munkatársainál legkésőbb 2022. november 3. csütörtökig.


A központi kiíráshoz a helyi szabályzat tanulmányozása is feltétlenül szükséges, mely lentebb olvasható. A helyi szabályzat III. (2) a-g pontjai NEM FELTÉTELEK, csak előnyt jelentenek!

Mivel nincs lehetőség hiánypótlásra vagy javításra, ezért kellő körültekintést követően nyújtsák be támogatási kérelmüket és minden mellékletet a vagyonnyilatkozattal együtt, szükség esetén kérjenek segítséget a Városháza munkatársaitól. Fontos információ, hogy a beadási határidő előtt két hétköznap is munkaszüneti nap (október 31. hétfő és november 1 kedd), amikor nincs ügyfélfogadás. 


Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről az alábbi Szabályzatot alkotja:

S Z A B Á L Y Z A T

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-21. §-aira tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei 11. §-ban foglalt előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az alábbi Szabályzatot alkotja meg:

I. A Szabályzat hatálya:

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási hallgatókra, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

(2) A szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a hallgatókra - aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, - doktori (PhD) képzésben vesz részt, - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

II. Az eljárás rendje:

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben dönt:

a) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott pályázatok rangsorát,

b) a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,

c) a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,

d) az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelező felülvizsgálatáról.

(2) A támogatás feltételeit a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.

III. Az elbírálás rendje:

(1) A Bizottság az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el:

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokolja,

b) a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja és döntését írásban indokolja,

c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi,

d) A döntés-előkészítés folyamán beszerzett dokumentumok, vagy a hivatalból rendelkezésre álló más iratok megállapításai nem támasztják alá a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szeplő adatok valódiságát, a bizottság a pályázatot elutasítja.

(2) A pályázat elbírálásánál az alábbiakban felsorolt szociális körülmények között élő pályázót részesítse előnyben az Önkormányzat:

a) a pályázó egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg (57.000,-Ft),

b) a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg (42.750,-Ft)

c) a pályázó háztartásában élők közül valamely személy a pályázat benyújtásakor a Szt. 33. §-a szerint aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott,

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,

e) a pályázónak gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban él,

f) a pályázó árva vagy félárva,

g) a pályázóval egy háztartásban élő eltartott gyermekek száma három vagy annál több.

Ha a pályázónál az a)-g) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három előfordul, akkor őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni és a pályázatát az elsők közé kell sorolni.

IV. Az önkormányzat szociális ösztöndíj részének szociális rászorultsági feltételei:

a) Jövedelmi viszonyok:  

aa) A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni az ÁSZF 6. § g) pontjában foglaltakkal összhangban,

ab) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra az a hallgató adhat be támogatási kérelmet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg. Továbbá ösztöndíj pályázatra az a hallgató adhat be támogatási kérelmet, akinek a családjában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodnak, valamint egyedül állóként gondoskodik a gyermeke/i ellátástáról és családjában az egy főre jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét,

ac) A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy háztartásban élők egy főre jövedelmének megállapítására mellékleteként köteles jövedelemigazolást benyújtani.

b.) Egyéb szociális helyzet:

ba) a Pályázó illetve törvényes képviselője pályázatához köteles csatolni a Szabályzat mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot,

bb) amennyiben a vagyonnyilatkozatból megállapítható, hogy a pályázó vagy törvényes képviselője rendelkezik - lakás tulajdonrészen, lakástulajdon kívül más ingatlannal, - 1.500.000 Ft. érték feletti személygépjárművel, vagy más egyéb járművel a Szabályzat (2) ab) pontjában teljesülő feltételek esetén sem jogosult az ösztöndíjra.

V. Az ösztöndíj támogatási összege és folyósítása:

a. A Bizottság a szociális rászorultság feltételei - a jövedelmi viszonyok, az egyéb szociális helyzet – objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi összegéről.

b. A Bizottság a pályázót érvényes pályázata alapján a szabályzati bírálati szempont rendszere értelmében minimum 2.000,-Ft/fő/hó, maximum 8.000,- Ft/fő/hó összegű támogatásban részesítheti.

c. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően kerül meghatározásra.

d. A megállapított támogatás kifizetését, átutalását a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja indítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály felé, aki intézkedik a meghatározott időtartamra járó támogatás kifizetéséről, illetve átutalásáról.

e. Az ösztöndíj a következő félévtől visszavonandó, ha az önkormányzat illetékességi területéről a hallgató elköltözik.

f. Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé.  

VI. Záró rendelkezések  

(1) Ez a szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) Rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Kiskunhalas Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell.
Letölthető pdf dokumentumfájl
bursa2022.pdf
Hol vagyok? Városi hírek