Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. január 23. | Ma Zelma és Rajmund és Emerencia napja van.
Elektronikus ügyintézés

Polgármester


Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 109-110.

Telefon: 77/523-101

E-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu
A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg.


A polgármester főbb feladatai a Közös Önkormányzati Hivatal (továbiakban: KÖH) működésével kapcsolatban:

-a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével,

-a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

-dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

-a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,

-saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,

- a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,

-összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,

-A polgármester egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében.


A polgármester saját feladatai:

- közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő munkáját,

- közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét,

- a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal,

- kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás:

 a munkáltatói jogköre gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása,

-Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész.


Polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatai:

-engedélyezi a város címerének  felhasználását,

-engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,  

-dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  nyilvánításáról,

-az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi jogosítványait gyakorolja,

-az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,

-jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, bérleti szerződések  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések megkötésére,

-dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig,

-jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési többletköltséget nem eredményez,

-normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt,

-átmeneti segélyt biztosít,

-az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,

-krízishelyzet esetén (pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség stb.) kivételes méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg,

-közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,

-dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,

-ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,

-ellátja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört,

-a helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott szervezetek útján,

-jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni,

-jogosult a behajthatatlan követelés  törlésére a mindenkori  költségvetési törvényben meghatározott  értékhatárig.

A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve mellett „h” jelzéssel kiadmányoz.


Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 109-110.

Telefon: 77/523-101

E-mail: polgarmester(kukac)kiskunhalas.hu
A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg.


A polgármester főbb feladatai a Közös Önkormányzati Hivatal (továbiakban: KÖH) működésével kapcsolatban:

-a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével,

-a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

-dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

-a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,

-saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,

- a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,

-összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,

-A polgármester egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében.


A polgármester saját feladatai:

- közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő munkáját,

- közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét,

- a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal,

- kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás:

 a munkáltatói jogköre gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása,

-Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész.


Polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatai:

-engedélyezi a város címerének  felhasználását,

-engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,  

-dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  nyilvánításáról,

-az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi jogosítványait gyakorolja,

-az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,

-jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, bérleti szerződések  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére,

-jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések megkötésére,

-dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig,

-jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési többletköltséget nem eredményez,

-normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt,

-átmeneti segélyt biztosít,

-az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,

-krízishelyzet esetén (pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség stb.) kivételes méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg,

-közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,

-dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,

-ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,

-ellátja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört,

-a helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott szervezetek útján,

-jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni,

-jogosult a behajthatatlan követelés  törlésére a mindenkori  költségvetési törvényben meghatározott  értékhatárig.

A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve mellett „h” jelzéssel kiadmányoz.

KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése