Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. május 27. | Ma Hella napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Múzeum igazgató

27
04
2018

Kiskunhalas Város Képviselő - testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. naptól, 2023. június 30. napjá-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek:

•  Felsőfokú képesítés, 

•  Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, 

•  tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 

•  a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai tevékenység, 

•  kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység, 

•  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat igazolása. 

•  Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program. 

• A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

•  A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, és amennyiben van tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán. 

•  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

•  A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referens nyújt, a 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Képviselő - testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/97/2018 , valamint a beosztás megnevezését: „Pályázat a Thorma János Múzeum Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására”. 

•  Személyesen: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•  www.kiskunhalas.hu - 2018. április 30.

•  Halasi Tükör - 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Thorma János Múzeum Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel, 3 példányban papír alapon és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai