Pályázati felhívás-civil szervezetek részéreKiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása a lakosság művelődése, az egészséges életmód népszerűsítése, az élet- és vagyonbiztonságának növelése céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki:

kiskunhalasi székhelyű, telephelyű,
vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy
Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy
Kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.
A felosztható keretösszeg: 1.200.000 Ft. Pályázatonként a maximális támogatási összeg 60.000 Ft.

Támogatásban nem részesíthetők:
A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:
Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
E kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.
A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.
A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,
A támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2014. június 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani. A pályázati kiírás főként, ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik. Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.
A programmal kapcsolatos:
Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj
Szállítási és útiköltség, helység bérleti díj
Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)
Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról.
A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2014. április 30. szerda 16 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztálya, Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.
Ugyanitt információk beszerezhetők, a 77/523-152-es telefonszámon. A pályázatokat személyesen és postai úton lehet beadni. A pályázatot kinyomtatott formában 1 példányban kell beadni. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap. Pályázati eljárási díj nincs.
E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.

Pályázati adatlap és útmutató letölthető ITT!

 

 

  2014:04:30

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS HOMOKHÁTSÁGON A ZÖLDEBB
KÖRNYEZETÉRT

Csongrád, 2014.04.22.

 

2014. március és 2015. március között megvalósul egy projekt, amely 3 térség, 82 önkormányzatának
több mint 300.000 lakosát érinti. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 4 milliárd forintot meghaladó támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében kiírt Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése elnevezésű pályázaton.


Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. A ma már hivatalos ENSZ világnapnak számító dátumot először 1970-ben ünnepelték az Egyesült Államokban. Bár eredetileg ifjúsági megmozdulásnak indult, már az első alkalommal is 25 millióan vettek részt rajta. Ma pedig az ENSZ közel 200 tagállamában megünneplik. Ahhoz azonban, hogy a Föld napja ne csak üres, divatos világnap legyen konkrét cselekvésekre, a környezettudatos szemlélet erősödésére, és emberi összefogásra van szükség. Az energiaforrások hatékonyabb felhasználása, vagy éppen a tudatosabb hulladékgazdálkodás is kiváló eszköze környezetünk élhetőbbé, tisztábbá tételének.
 

Ez a cél valósul meg a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatában is. A 3 térség, 82 önkormányzatának összefogásával 2011-ben alapított együttműködés az Európai Unió és a Magyar Állam együttes támogatása révén több, mint négy és fél milliárd forintból valósítja meg a Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítását a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”

A 2014 márciusa és 2015 márciusa között zajló beruházás keretében megújul és korszerűsödik a vaskúti, felgyői és kiskunhalasi hulladéklerakó; a zöld hulladék eltérítése érdekében a helyi lakosság körében mintegy 10.000 házi komposztáló edény kerül kiosztásra, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével szelektív hulladékgyűjtő járművek is beszerzésre kerülnek. A projekt révén várhatóan csökkenhet a szerves anyag hányad, ezzel párhuzamosan pedig - az EU előírásait szem előtt tartva – nagy mértékben javulhat a hulladékhasznosítási arány is.

A Társulásról, illetve az érintett beruházásról bővebb információt a
http://homokhatsagkeop.csongrad.hu/projekt/projekt.php oldalon olvashatnak.
 

További információk, interjúszervezés:
dr.Vörös Nóra, nora.voros@youngandpartners.hu, 06-20-336 2410.

  2014:04:24

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2014/2015. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megye valamennyi településre egységesen határozta meg:
2014. április 28-án hétfő
2014. április 29-én kedd
2014. április 30-án szerda

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes általános iskolájában: mindhárom nap 8-18 óra közötti időszakban történik.
A szülő, gondviselő köteles beirtani gyermekét abban az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.
A beíratáshoz szükség van:
a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímét igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)
Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről az iskolák 2014. május 15-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbíralati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet – a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – járási - Tankerületi igazgatójának címezve  nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Kecskemét 2014. február 18.
Dr. Kerényi János kormánymegbízott
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

  2014:04:23

Április havi Civil Fórum

Várják az érdeklődőket a következő Civil Fórumra, a Halasi Civil Házba (Végh-kúria- Bajcsy-Zs. u. 5.) 2014. április 29-én, kedden 17 órától.

Témák:
- A civiltörvény kapcsán a társadalmi szervezetek idei feladatai!
- Milyen változtatásokat kell alkalmazni a törvénykezések révén a civileknek?
- Milyen változtatásokra van szükség közhasznúság elvesztése esetén?
- Mire jó a közhasznúság? Hogyan lehet közhasznúvá válni?
- Milyen országos és megyei pályázatok várhatóak a közel jövőben, 2014-ben?
- Egyéb fontos adatok, felhívások a társadalmi szervezetek számára.

Előadó: Szedmák Tamás (Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum)
 

  2014:04:23

Kiskunhalas Város Önkormányzatának közleménye


A 2014/2015-ös tanévre történő óvodai beiratkozás időpontja 2014. április 23-24., naponta 7. 30-tól 17 óráig
Mindazon szülők kötelesek beíratni gyermeküket óvodába, akiknek gyermeke 2008. szeptember 1. és 2009. december 31. között született.
Óvodába beíratható az a gyermek, aki a harmadik életévét betöltötte. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.
Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.
Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője írásban értesíti a szülőket legkésőbb 2014. május 27-éig.
Az óvodavezető felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható. Az eljárást megindító kérelmet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és speciális ellátásuk valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosít.
Német nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda (Kuruc Vitézek tér 17. sz.) végez.Kiskunhalas, 2014. február 20.                                                                                              Dr. Ferenczi Mária
                                                                                                                                                           jegyző

  2014:04:22
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]